Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Tên Video
No records to display.

Chi tiết tin

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm và chất lượng thực thi nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

Đại hội Đảng lần thứ XI đã xác định cải cách hành chính là khâu đột phá và là một trong những giải pháp quan trọng nhằm hoàn thiện hệ thống thể chế hành chính, xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp với thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước, mà trước hết là các thể chế về kinh tế, về tổ chức và hoạt động của hệ thống hành chính nhà nước nói chung. Đồng thời, cải cách hành chính cũng giúp xây dựng nền hành chính nhà nước trong sạch, vững mạnh, bảo đảm quản lý thống nhất, thông suốt, hiệu lực, hiệu quả; đổi mới quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật; đề cao trách nhiệm của từng cơ quan trong quá trình xây dựng thể chế, phát huy dân chủ, huy động trí tuệ của nhân dân; xoá bỏ về cơ bản các thủ tục hành chính mang tính quan liêu, rườm rà, gây phiền hà cho doanh nghiệp và nhân dân; hoàn thiện các thủ tục mới theo hướng công khai, đơn giản và thuận tiện.

Nhận thức được tầm quan trọng của cải cách hành chính trong quá trình phát triển của đất nước cùng với những kết quả khả quan mà Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn  2001-2010 mang lại, ngày 08/11/2011, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 30c/NQ-CP ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 với mục đích tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được trong giai đoạn trước, đồng thời đẩy mạnh công cuộc cải cách hành chính trong giai đoạn mới (2011-2020).

Quảng Nam luôn xác định cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, là khâu đột phá có vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong thực hiện giao dịch hành chính với cơ quan nhà nước. Vì vậy, tỉnh Quảng Nam đã chủ động ban hành Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn và hàng năm để cụ thể hóa mục tiêu cho phù hợp với tiến trình cải cách hành chính chung của Trung ương và của tỉnh.

Quá trình triển khai thực hiện các chương trình, đề án cải cách hành chính tỉnh luôn có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Gắn kết  cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với thực hiện các nội dung cải cách hành chính, quy chế dân chủ cơ sở. Xác định cải cách hành chính là công việc khó, thời gian dài, cần phải có sự kiên trì, tích cực, thực hiện từng bước theo lộ trình vì vậy công tác chính trị, tư tuởng luôn được các cấp, các ngành quan tâm, quán triệt và thống nhất thực hiện. 

Bàn về công tác cải cách hành chính

Trong những năm đầu thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, Quảng Nam đã có nhiều mô hình mới trong cải cách hành chính thể hiện tư duy đổi mới và ý chí quyết tâm của cả hệ thống chính trị như thành lập đường dây nóng cải cách hành chính tỉnh, ban hành Quy định trách nhiệm công khai xin lỗi trong giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức, thực hiện thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý.v.v…; bộ máy hành chính nhà nước từ tỉnh đến cơ sở đã có những chuyển biến tích cực, đồng bộ, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, cơ bản đáp ứng được yêu cầu quản lý, điều hành các hoạt động kinh tế - xã hội; đội ngũ cán bộ, công chức được nâng cao về chất lượng, đạo đức công vụ; phương thức, quản lý đầu tư được đổi mới nhằm đẩy nhanh việc tái cơ cấu đầu tư theo hướng đa dạng hóa các hình thức đầu tư; đẩy mạnh phân cấp trên các lĩnh vực, đặc biệt là phân cấp trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, đổi mới công tác quản lý cán bộ, quản lý tài chính theo hướng ủy quyền, phân cấp tối đa cho Thủ trưởng các Sở, ngành, địa phương. Qua đó có thể khẳng định cải cách hành chính đã hỗ trợ tích cực cho việc thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Nâng cao lòng tin của quần chúng nhân dân với chính quyền cũng như nâng cao vị thế của tỉnh…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác cải cách hành chính có mặt chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển của tỉnh, đòi hỏi ngày càng cao của công dân, tổ chức và doanh nghiệp, như: chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số cải cách hành chính (Par Index) của tỉnh có nhiều cải thiện nhưng một số tiêu chí đánh giá còn thấp, chưa có sự chuyển biến đáng kể như: tiếp cận đất đai và sự ổn định trong sử dụng đất, tính năng động và tiên phong của các cấp chính quyền, chi phí không chính thức, chi phí thời gian thực hiện các quy định của nhà nước, tính minh bạch. Số lượng các thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông còn ít; một số cán bộ, công chức khi giải quyết công việc liên quan đến tổ chức, công dân chưa làm hết trách nhiệm, chưa tận tình hướng dẫn để các tổ chức và công dân giải quyết theo quy định. Việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý hành chính ở một số địa phương, đơn vị kết quả còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu một nền hành chính hiện đại.

Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian đến, công tác cải cách hành chính vẫn tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá, là giải pháp cơ bản góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư. Cùng với việc triển khai toàn diện các nhiệm vụ trong công tác cải cách hành chính,cần chú trọng thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

Tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp uỷ đảng, người đứng đầu các cơ quan hành chính đối với công tác cải cách hành chính. Sự chỉ đạo xuyên suốt, kiên trì và quyết tâm của cả hệ thống chính trị.

Chỉ đạo thực hiện có trọng tâm, trọng điểm và tạo được điểm nhấn trong từng giai đoạn và thời điểm. Mỗi năm lựa chọn ít nhất một nội dung chuyên đề lĩnh vực để tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả (như các lĩnh vực quản lý đầu tư, xây dựng cơ bản; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; lao động, thương binh và xã hội…). Hàng năm, đánh giá kết quả thực hiện, có giải pháp cụ thể, mô hình mới, có tính đột phá, tạo ra hiệu ứng, sức lan tỏa và hiệu quả trên thực tế, tạo được những chuyển biến rõ nét và có sức thuyết phục.

Tổ chức điều tra xã hội học để đánh giá, nhận xét về trách nhiệm phục vụ của cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, trước hết là ở một số lĩnh vực trọng điểm, như: quản lý đất đai, đầu tư, xây dựng, tài nguyên, môi trường, lao động, thương binh và xã hội...Nghiên cứu, bố trí camera giám sát hoạt động giao dịch tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp. Coi trọng tiêu chí về kết quả triển khai thực hiện cải cách hành chính trong công tác thi đua, khen thưởng và bổ nhiệm cán bộ, công chức.

Đổi mới quy trình, hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của tỉnh, đảm bảo sự cần thiết, tính hợp lý, hợp pháp.Có kế hoạch đánh giá công tác phân cấp quản lý nhà nước để rút kinh nghiệm và làm tốt hơn công tác này trong thời gian tới theo hướng, phân cấp phải rõ việc, rõ địa chỉ, rõ trách nhiệm gắn với chức năng nhiệm vụ của mỗi cấp, bảo đảm tương ứng giữa nhiệm vụ - thẩm quyền- trách nhiệm- và phù hợp với khả năng của đội ngũ CBCC, nguồn lực tài chính...

Nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính và chất lượng dịch vụ công; tiếp tục triển khai có hiệu quả cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo hướng hiện đại; tiếp tục rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa, giảm chi phí thực hiện các TTHC; công khai, minh bạch các TTHC nhằm cải thiện môi trường đầu tư, trọng tâm là các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến đời sống, sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp.

Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức viên chức, coi đây vừa là mục tiêu vừa là động lực của cải cách hành chính. Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức, tập trung triển khai tốt Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế. Tăng cường tính công khai, minh bạch trong hoạt động công vụ. Đổi mới nội dung và phương thức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ theo yêu cầu vị trí công tác, cả về kiến thức, kỹ năng và thái độ, hành vi ứng xử của CBCCVC. Xây dựng bộ tiêu chí, quy trình để đánh giá, xếp loại CBCCVC một cách cụ thể, khoa học, thiết thực và hiệu quả.Hàng năm ban hành kế hoạch sát hạchđối với CBCCVC để khắc phục tình trạng công chức đã được đảm bảo bằng chế độ biên chế và qua một thời gian thi hành công vụ, một bộ phận tỏ ra thiếu năng động, thiếu ý chí tiến thủ, nhiều sức ỳ trong bộ máy nhà nước.Nghiên cứu xây dựng, tổ chức thực hiện các đề án về: đào tạo cán bộ nguồn tỉnh; đào tạo cán bộ nguồn lãnh đạo, quản lý chuyên ngành tỉnh; đào tạo, tuyển dụng công chức nguồn giai đoạn 2016-2020.

Đẩy nhanh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành, giải quyết thủ tục hành chính và xây dựng chính quyền điện tử. Triển khai hệ thống quản lý chỉ đạo, quản lý công việc liên thông từ UBND tỉnh đến các Sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố; thực hiện văn phòng “không giấy” kết nối từ Văn phòng UBND tỉnh đến các Sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố, tạo lập môi trường làm việc thông suốt.Triển khai Hệ thống phần mềm một cửa điện tử tại tất cả các Sở, Ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn.Nghiên cứu xây dựng và triển khai thực hiện Đề án xây dựng mô hình điểm về cải cách hành chính của tỉnh và áp dụng mô hình “cơ quan điện tử” tại một số Sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố.

Tăng cường công tác theo dõi, giám sát, kiểm tra, thanh tra về cải cách hành chính nhằm tạo kết quả chuyển biến thực sự và rõ nét về kỷ luật, kỷ cương hành chính, năng lực quản lý điều hành và chất lượng dịch vụ công.

Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm tổ chức thực hiện của cán bộ, công chức, viên chức toàn tỉnh trong quá trình thực thi công vụ, nhiệm vụ; đồng thời, nâng cao nhận thức về cải cách hành chính, tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức trong triển khai và giám sát quá trình thực hiện cải cách hành chính của cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

Bảo đảm kinh phí cho việc thực hiện cải cách hành chính.Tổ chức nghiên cứu, trao đổi, học tập kinh nghiệm cải cách hành chính với các tỉnh, thành phố thực hiện tốt công tác cải cách hành chính.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ, giám sát của người dân, doanh nghiệp và sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, chắc chắn rằng công tác cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam sẽ có bước đột phá trong thời gian tới, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, huy động được mọi nguồn lực cho phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Đồng chí Nguyễn Hữu Sáng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

Thông báo

 
Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập

CỔNG TTĐT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Số 268 Trưng Nữ Vương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)