Hệ thống đánh giá chất lượng phục vụ
 • Hướng dẫn đánh giá đơn vị tiếp nhận

  Bước 1: Rà chuột và menu “02. ĐÁNH GIÁ ĐƠN VỊ”. Chọn loại đơn vị cần đánh giá, như trong hình:

  Bước 2: Chọn tên đơn vị trong danh sách các đơn vị đã lọc theo loại, giả sử chọn loại là “SỞ, BAN, NGÀNH” và chọn Sở Thông tin và Truyền Thông như trong hình:

  Bước 3: Sau khi chọn đơn vị để đánh giá, tiến hành nhập tên hoặc mã hồ sơ, đánh giá đơn vị theo tiêu chí đã có sẵn, sau đó nhấp nút Gửi đánh giá như trong hình:

 • Hướng dẫn đánh giá công chức một cửa

  Bước 1: Rà chuột và menu “03. ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC MỘT CỬA”. Chọn loại đơn vị cần đánh giá, như trong hình:

  Bước 2: Chọn tên đơn vị trong danh sách các đơn vị đã lọc theo loại, giả sử chọn loại là “SỞ, BAN, NGÀNH” và chọn Sở Thông tin và Truyền thông như trong hình:

  Bước 3: Chọn công chức cần đánh giá: Sau khi chọn đơn vị có công chức cần đánh giá, ta chọn công chức cần đánh giá như trong hình:

  Bước 4: Sau khi chọn đơn vị để đánh giá, tiến hành nhập tên hoặc mã hồ sơ, đánh giá đơn vị theo tiêu chí đã có sẵn, sau đó nhấp nút Gửi đánh giá như trong hình:

 • Hướng dẫn thống kê

  Bước 1: Rà chuột và menu “04. THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ”. Chọn loại đơn vị cần đánh giá, như trong hình, sau đó chọn loại thống kê cần xem:

  Bước 2: Chọn các điều kiện cần lọc, sau đó nhấp "Lọc dữ liệu", ta sẽ thấy thông tin như trong hình:

CỔNG TTĐT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: 268 Trương Nữ Vương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)