Cải cách tổ chức bộ máy

Bộ máy hành chính nhà nước rất cần tổ chức một cách khoa học
Diễn đàn khoa học về "Kết quả thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2015: sự hài lòng của người dân” được Liên hiệp hội Việt Nam tổ chức.
Định hướng về công tác cán bộ giai đoạn 2016 - 2020: Nâng cao năng lực, kiện toàn bộ máy
Nghị quyết số 04 của Tỉnh ủy về công tác cán bộ giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020 (gọi tắt là Nghị quyết 04) ra đời đã được các cấp, ngành tập trung triển khai thực hiện với quyết tâm chính trị cao. Nhờ đó, công tác cán bộ của tỉnh đã đạt được kết quả khá toàn diện, đồng bộ ở các khâu, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển của tỉnh.


Liên kết webstte

select

CỔNG TTĐT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: 268 Trương Nữ Vương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập