Chi tiết

UBND huyện Đại Lộc triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 273/TB-UBND ngày 27/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Ngày 23/8 vừa qua, Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc Trần Văn Mai ký ban hành Công văn về việc thực hiện ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp giao ban thường kỳ ngày 24/7/2017.

Theo đó, UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm một số nội dung sau:
- Triển khai thực hiện nghiêm Quyết định số 2190/QĐ-UBND ngày 20/6/2017 của UBND tỉnh về Quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc tỉnh trong công tác cải cách hành chính, trong đó xác định cụ thể trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc chỉ đạo, điều hành; trách nhiệm của người trực tiếp triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính.
- Thực hiện nghiêm Quyết định số 2031/QĐ-UBND ngày 08/6/2015 của UBND tỉnh về quy định trách nhiệm công khai xin lỗi của cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh trong giải quyết TTHC cho công dân.
- Tăng cường công tác rà soát, kiểm soát chặt chẽ hồ sơ thủ tục, quy trình, trình tự giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức đảm bảo đúng quy định. Đối với các xã, thị trấn cần thực hiện nghiêm, có hiệu quả Quyết định số 4339/QĐ-UBND ngày 25/11/2015 của UBND tỉnh về quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Quảng Nam.

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:Liên kết webstte

select

CỔNG TTĐT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: 268 Trương Nữ Vương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam
Email : cchcquangnam@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập