Chi tiết

Tam Kỳ sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy Quảng Nam về công tác cải cách hành chính

Nhằm tổng kết, đánh giá 01 năm triển khai thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy Quảng Nam và Nghị quyết của Thành ủy Tam Kỳ về công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020; sáng ngày 14/7/2017, UBND thành phố Tam Kỳ tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU của Tỉnh ủy và Nghị quyết 05-NQ/TU của Thành ủy về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; đồng thời phân tích một số ưu điểm, hạn chế Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của thành phố Tam Kỳ và tiến hành công bố chỉ số cải cách hành chính các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc thành phố năm 2016.

Theo đó, trong 01 năm triển khai thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy, thành phố Tam Kỳ đã cơ bản hoàn thành được các mục tiêu đề ra, như: mục tiêu về ban hành, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật; bố trí cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo theo chỉ tiêu biên chế giao và theo tiêu chuẩn chức danh vị trí việc làm; số công chức được tuyển dụng mới không quá 50% so với số công chức nghỉ hưu, nghỉ theo Đề án tinh giản biên chế; trên 80% văn bản, tài liệu chính thức được trao đổi trên môi trường mạng; sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính được nâng cao; công tác rà soát, rút ngắn thời gian, chuẩn hóa thủ tục hành chính theo quy trình ISO 9001:2008 được thực hiện đảm bảo, kiến nghị cấp thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, đơn giản hóa 05 thủ tục. Tuy nhiên, bên cạnh đó một số kết quả vẫn còn thấp so với chỉ tiêu đề ra, cụ thể: số lượng thủ tục hành chính đưa vào giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố vẫn còn thấp (khoảng 60%); vẫn còn hồ sơ, thủ tục hành chính trễ hẹn; một số Trang thông tin điện tử chưa cung cấp đầy đủ thông tin theo quy định.

          Tại Hội nghị, UBND thành phố Tam Kỳ đã công bố kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc thành phố. Thành phố Tam Kỳ là đơn vị đầu tiên thực hiện chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND cấp huyện. Theo đó, Giá trị trung bình Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND thành phố là 79,2%, trong đó 05/21 cơ quan, đơn vị đạt trên 85%, 12/21 cơ quan, đơn vị đạt từ 75% đến dưới 85%, 04/21 cơ quan, đơn vị đạt từ 60% đến dưới 75%. Phòng Tư pháp thành phố đứng đầu với Chỉ số 95%. Đối với xã phường, giá trị trung bình Chỉ số cải cách hành chính là 83,5%, cao hơn năm 2015 là 8,33%, trong đó 6/13 xã, phường đạt trên 85%, 7/13 xã, phường đạt từ 75% đến dưới 85%. Phường An Mỹ đứng đầu với Chỉ số 91%.

                                   

Tấn Tân - Phòng Nội vụ thành phố Tam Kỳ

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:Liên kết webstte

select

CỔNG TTĐT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: 268 Trương Nữ Vương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam
Email : cchcquangnam@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập