Hệ thống đánh giá chất lượng phục vụ

UBND cấp xã

1   Phường Tân Thạnh 123   Xã Quế Lộc
2   Phường Phước Hòa 124   Xã Sơn Viên
3   Phường An Mỹ 125   Xã Quế Phước
4   Phường Hòa Hương 126   Xã Quế Long
5   Phường An Xuân 127   Xã Quế Châu
6   Phường An Sơn 128   Xã Quế Phong
7   Phường Trường Xuân 129   Xã Quế An
8   Phường An Phú 130   Xã Quế Minh
9   Xã Tam Thanh 131   Xã Quế Lâm
10   Xã Tam Thăng 132   Thị trấn Thạnh Mỹ
11   Thị trấn Phú Thịnh 133   Xã Laé
12   Xã Tam Thành 134   Xã Chơ Chum
13   Xã Tam An 135   Xã Zuôich
14   Xã Tam Phú 136   Xã La Dé
15   Xã Tam Đàn 137   Xã Đắc Tôi
16   Phường Hoà Thuận 138   Xã Chà vàl
17   Xã Tam Lộc 139   Xã Tà Bhinh
18   Xã Tam Phước 140   Xã Cà Dy
19   Xã Tam Vinh 141   Xã Đắc pre
20   Xã Tam Thái 142   Xã Đắc pring
21   Xã Tam Đại 143   Xã Ta pơơ
22   Xã Tam Ngọc 144   Thị trấn Khâm Đức
23   Xã Tam Dân 145   Xã Phước Xuân
24   Xã Tam Lãnh 146   Xã Phước Hiệp
25   Phường Minh An 147   Xã Phước Hòa
26   Phường Tân An 148   Xã Phước Đức
27   Phường Cẩm Phô 149   Xã Phước Năng
28   Phường Thanh Hà 150   Xã Phước Mỹ
29   Phường Sơn Phong 151   Xã Phước Chánh
30   Phường Cẩm Châu 152   Xã Phước Công
31   Phường Cửa Đại 153   Xã Phước Kim
32   Phường Cẩm An 154   Xã Phước Lộc
33   Xã Cẩm Hà 155   Xã Phước Thành
34   Xã Cẩm Kim 156   Thị trấn Tân An
35   Phường Cẩm Nam 157   Xã Hiệp Hòa
36   Xã Cẩm Thanh 158   Xã Hiệp Thuận
37   Xã Tân Hiệp 159   Xã Quế Thọ
38   Xã Ch ơm 160   Xã Bình Lâm
39   Xã Gari 161   Xã Sông Trà
40   Xã Axan 162   Xã Phước Trà
41   Xã Tr hy 163   Xã Phước Gia
42   Xã Lăng 164   Xã Quế Bình
43   Xã Anông 165   Xã Quế Lưu
44   Xã Atiêng 166   Xã Thăng Phước
45   Xã Bhalêê 167   Xã Bình Sơn
46   Xã Avương 168   Thị trấn Hà Lam
47   Xã Dang 169   Xã Bình Dương
48   Thị trấn P Rao 170   Xã Bình Giang
49   Xã Tà Lu 171   Xã Bình Nguyên
50   Xã Sông Kôn 172   Xã Bình Phục
51   Xã Jơ Ngây 173   Xã Bình Triều
52   Xã A Ting 174   Xã Bình Đào
53   Xã Tư 175   Xã Bình Minh
54   Xã Ba 176   Xã Bình Lãnh
55   Xã A Rooi 177   Xã Bình Trị
56   Xã Za Hung 178   Xã Bình Định Bắc
57   Xã Mà Cooi 179   Xã Bình Định Nam
58   Xã Ka Dăng 180   Xã Bình Quý
59   Thị trấn ái Nghĩa 181   Xã Bình Phú
60   Xã Đại Sơn 182   Xã Bình Chánh
61   Xã Đại Lãnh 183   Xã Bình Tú
62   Xã Đại Hưng 184   Xã Bình Sa
63   Xã Đại Hồng 185   Xã Bình Hải
64   Xã Đại Đồng 186   Xã Bình Quế
65   Xã Đại Quang 187   Xã Bình An
66   Xã Đại Nghĩa 188   Xã Bình Trung
67   Xã Đại Hiệp 189   Xã Bình Nam
68   Xã Đại Thạnh 190   Thị trấn Tiên Kỳ
69   Xã Đại Chánh 191   Xã Tiên Sơn
70   Xã Đại Tân 192   Xã Tiên Hà
71   Xã Đại Phong 193   Xã Tiên Cẩm
72   Xã Đại Minh 194   Xã Tiên Châu
73   Xã Đại Thắng 195   Xã Tiên Lãnh
74   Xã Đại Cường 196   Xã Tiên Ngọc
75   Xã Đại An 197   Xã Tiên Hiệp
76   Xã Đại Hòa 198   Xã Tiên Cảnh
77   Thị trấn Vĩnh Điện 199   Xã Tiên Mỹ
78   Xã Điện Tiến 200   Xã Tiên Phong
79   Xã Điện Hòa 201   Xã Tiên Thọ
80   Xã Điện Thắng Bắc 202   Xã Tiên An
81   Xã Điện Thắng Trung 203   Xã Tiên Lộc
82   Xã Điện Thắng Nam 204   Xã Tiên Lập
83   Xã Điện Ngọc 205   Thị trấn Trà My
84   Xã Điện Hồng 206   Xã Trà Sơn
85   Xã Điện Thọ 207   Xã Trà Kót
86   Xã Điện Phước 208   Xã Trà Nú
87   Xã Điện An 209   Xã Trà Đông
88   Xã Điện Nam Bắc 210   Xã Trà Dương
89   Xã Điện Nam Trung 211   Xã Trà Giang
90   Xã Điện Nam Đông 212   Xã Trà Bui
91   Xã Điện Dương 213   Xã Trà Đốc
92   Xã Điện Quang 214   Xã Trà Tân
93   Xã Điện Trung 215   Xã Trà Giác
94   Xã Điện Phong 216   Xã Trà Giáp
95   Xã Điện Minh 217   Xã Trà Ka
96   Xã Điện Phương 218   Xã Trà Leng
97   Thị trấn Nam Phước 219   Xã Trà Dơn
98   Xã Duy Thu 220   Xã Trà Tập
99   Xã Duy Phú 221   Xã Trà Mai
100   Xã Duy Tân 222   Xã Trà Cang
101   Xã Duy Hòa 223   Xã Trà Linh
102   Xã Duy Châu 224   Xã Trà Nam
103   Xã Duy Trinh 225   Xã Trà Don
104   Xã Duy Sơn 226   Xã Trà Vân
105   Xã Duy Trung 227   Xã Trà Vinh
106   Xã Duy Phước 228   Thị trấn Núi Thành
107   Xã Duy Thành 229   Xã Tam Xuân I
108   Xã Duy Vinh 230   Xã Tam Xuân II
109   Xã Duy Nghĩa 231   Xã Tam Tiến
110   Xã Duy Hải 232   Xã Tam Sơn
111   Thị trấn Đông Phú 233   Xã Tam Thạnh
112   Xã Quế Xuân 1 234   Xã Tam Anh Bắc
113   Xã Quế Xuân 2 235   Xã Tam Anh Nam
114   Xã Quế Phú 236   Xã Tam Hòa
115   Xã Hương An 237   Xã Tam Hiệp
116   Xã Quế Cường 238   Xã Tam Hải
117   Xã Quế Trung 239   Xã Tam Giang
118   Xã Quế Hiệp 240   Xã Tam Quang
119   Xã Quế Thuận 241   Xã Tam Nghĩa
120   Xã Phú Thọ 242   Xã Tam Mỹ Tây
121   Xã Quế Ninh 243   Xã Tam Mỹ Đông
122   Xã Phước Ninh 244   Xã Tam Trà

 

CỔNG TTĐT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: 268 Trương Nữ Vương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập