Hệ thống đánh giá chất lượng phục vụ

UBND cấp huyện

1   Thị xã Điện Bàn 10   Huyện Nam Trà My
2   Thành phố Hội An 11   Huyện Nông Sơn
3   Thành phố Tam Kỳ 12   Huyện Núi Thành
4   Huyện Bắc Trà My 13   Huyện Phú Ninh
5   Huyện Đại Lộc 14   Huyện Phước Sơn
6   Huyện Đông Giang 15   Huyện Quế Sơn
7   Huyện Duy Xuyên 16   Huyện Tây Giang
8   Huyện Hiệp Đức 17   Huyện Thăng Bình
9   Huyện Nam Giang 18   Huyện Tiên Phước

 

CỔNG TTĐT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: 268 Trương Nữ Vương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập