Hệ thống đánh giá chất lượng phục vụ

Sở, ban, ngành

1   Văn phòng UBND tỉnh 13   Sở Thông tin và TT
2   Thanh tra tỉnh 14   Sở Ngoại vụ
3   Sở Nội vụ 15   Sở Khoa học và CN
4   Sở Tư pháp 16   Sở Y tế
5   Sở Kế hoạch và Đầu tư 17   Sở Lao động, TB và XH
6   Sở Tài chính 18   Sở Giáo dục và Đào tạo
7   Sở Giao thông-Vận tải 19   Ban Dân tộc
8   Sở Công Thương 20   BQL Khu KTM Chu Lai
9   Sở Nông nghiệp và PTNT 21   BQL các Khu công nghiệp
10   Sở Xây dựng 22   BQL PTĐTM Điện Nam – Điện Ngọc
11   Sở Tài nguyên và MT 23   Ban Xúc tiến ĐT và HTDN
12   Sở Văn hóa, TT và DL

 

CỔNG TTĐT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: 268 Trương Nữ Vương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập