CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH QUẢNG NAM
Thông báo kết luận của đồng chí Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình tại Hội nghị Công bố Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2018.

Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 202/TB-VPCP ngày 04/6/2019 về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tại Hội nghị...

Nông Sơn nỗ lực cải cách hành chính

Theo kết quả tại Hội nghị đánh giá Chỉ số PAR INDEX, PAPI, PCI, ICT INDEX cấp tỉnh và công bố kết quả xếp hạng Chỉ số Cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng (SIPAS) và Chỉ số đánh giá năng lực cạnh...

Hội nghị trực tuyến đánh giá chỉ số PAR INDEX, PCI, PAPI, ICT INDEX và công bố xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng (SIPAS) và Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh (DDCI) năm 2018

Chiều ngày 31.5, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công...

UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và giải quyết tại Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh

Ngày 16/5/2019, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 1444/QĐ-UBND phê duyệt danh mục gồm 1.439 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban, ngành thực hiện tiếp nhận và giải quyết...

Nâng cao văn hóa, đạo đức công vụ và chất lượng cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo.

Triển khai Quyết định số 319/QĐ-BNV ngày 18/4/2019 của Bộ Nội vụ về ban hành kế hoạch thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Đề án văn hóa công vụ. Nhằm mục đích đẩy mạnh công tác...

UBND huyện Nông Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội vụ và cải cách hành chính năm 2018

Chiều ngày 20/3, UBND huyện Nông Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội vụ và cải cách hành chính năm 2018 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

UBND huyện Phước Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2018

Chiều ngày 20/3, đ/c Nguyễn Quảng - PCT UBND huyện chủ trì hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2018, triển khai công tác cải cách hành chính năm 2019. Dự hội nghị có đ/c Nguyễn Văn Nhật...

select

CỔNG TTĐT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: 268 Trương Nữ Vương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam
Email : cchcquangnam@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập